dinhchien

UK100 - Cách tìm swing zone với 3 màn hình

Giá xuống
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Rủi ro: 1% tài khoản.
- Weekly: Kỳ vọng sóng Impulse khi phá quy luật giảm
- Daily: Vai đầu vai reversal
- H4: Đã hoàn thành Bat Pattern và giảm.
- H1 kỳ vọng vai đầu vai, tuy nhiên khả năng đi vai đầu vai tiếp diễn rất lớn.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.