dinhchien

UK100 - Giảm theo Head and Shoulder

Giá xuống
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
* 50% khi dự đoán từ quá khứ.
- Daily: Kỳ vọng giảm
- H4: Điều chỉnh vùng giá trị.
- H1: có hình giảm theo khung Daily.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.