tradewithme99

Sell limit UK100: RR 1:13

Giá xuống
PEPPERSTONE:UK100   Chỉ số FTSE 100
Sell limit UK100: RR 1:13
Thực hiện chờ sell như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.