dinhchien

UK100 - Giảm tiếp theo Vai đầu vai (Daily)

Giá xuống
FX:UK100   Chỉ số FTSE 100
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: Head and Shoulder pattern
- H4: Chỉ báo cho tín hiệu giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.