SonPriceAction

Sell UK100

Giá xuống
OANDA:UK100GBP   UK 100
! falebreak đẹp trên khung tg ngày. Sell tại mức giá thị trường, Sl qua đầu pinbar