SonPriceAction

Sell UK100

Giá xuống
OANDA:UK100GBP   UK 100
! falebreak đẹp trên khung tg ngày. Sell tại mức giá thị trường, Sl qua đầu pinbar

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.