SonPriceAction

Short UK100

Giá xuống
OANDA:UK100GBP   UK 100
Chỉ số UK 100 đang downtrend và xuất hiện nến bearish rejection bar d1. Short UK100 như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.