TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent
Khả năng Oil bước vào uptrend! Hỗ trợ 94. Điểm xác nhận khi có new high ở 100
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.