lehuunguyen

Brent downline trend

TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent
Dầu Brent đang chịu áp lực giảm giá, sẽ xuống tới vùng hỗ trợ 65usd, test lại vùng 67 usd và có khả năng rớt về vùng 60usd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.