xuanthuycorp

NASDAQ US100 = Elliott

CURRENCYCOM:US100   US 100
Phân tích chỉ số Nasdaq bằng sóng elliott

Elliott là mô hình xã hội cơ bản, có rất nhiều cấu trúc. Bản chất của vẽ trước đồ thị chính là đoán, đoán có thể đúng hoặc sai. Quan sát, giao dịch và chiêm nghiệm !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.