bobbiboy8x

US100 với mô hình tăng tốt, BUY

Giá lên
CURRENCYCOM:US100   US 100
tác giả quan sát và nhận thấy có 1 lực tăng mạnh đối với US100

buy ở giá hiện tại

Dừng lỗ và chốt lời như hình

Chúc may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.