NgocHaiPearlie

Us bond yields kỳ vọng tăng trở lại.

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Kỳ vọng lạm phát tăng trở lại. Us bond yield răng...