NgocHaiPearlie

Biểu đồ đường cong lợi tức trái phiếu Mỹ

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Chênh lệch lợi tức trái phiếu Mỹ đang có dấu hiệu đi xuống, khả năng cao kỳ vọng lạm phát sẽ giảm theo.
Tuy nhiên USD lại đang đóng vai trò là một thứ tài sản cho nên kỳ vọng vẫn buy usd.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.