NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Dự báo tăng trở lại

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Niềm tin vào sức khoẻ kinh tế, đàm phán thương mại và kỳ vọng lạm phát đang tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.