TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US Bond yield có dấu hiệu giảm trở lại mặc dù tin tức thỏa thuận thương mại đã có nhiều tiến triển tích cực hơn.