TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US bond yield đang tăng trở lại trước tin FOMC, thể hiện kỳ vọng lạm phát đang tăng trở lại. Đợt giảm lãi suất lần này chỉ là sự điều chỉnh giữa chu kỳ tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.