NgocHaiPearlie

Lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi tăng

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Lợi suất trái phiếu Mỹ có dấu hiệu phục hồi tăng trở lại báo hiệu khả năng kinh tế có thể sớm khôi phục.