NgocHaiPearlie

Lợi suất trái phiếu đang có dấu hiệu đảo chiều tăng lại

Giá lên
TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Dấu hiệu tăng trở lại của lợi suất trái phiếu Mỹ >>> kỳ vọng lạm phát và xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán sẽ hỗ trợ dòng tiền dịch chuyển về Mỹ nhiều hơn dịp cuối năm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.