TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US Bond Yield đang có dấu hiệu tăng, kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng -> lạm phát đạt 2%