TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
US Bond Yield đang có dấu hiệu tăng, kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng -> lạm phát đạt 2%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.