NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Tiếp tục theo dõi thêm từ diễn biến thương mại

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Tiếp tục giai đoạn đi ngang khi thị trường chờ đợi thông tin từ diễn biến thỏa thuận thương mại Mỹ Trung