NgocHaiPearlie

US Bond Yield - Tiếp tục theo dõi thêm từ diễn biến thương mại

TVC:US10Y   Trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm
Tiếp tục giai đoạn đi ngang khi thị trường chờ đợi thông tin từ diễn biến thỏa thuận thương mại Mỹ Trung

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.