Rebe253

MuaUS30 lên tới 37k và sau đó là 1 cú Bán lớn

Giá lên
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Buy US30 lên tới 37k và sau đó là 1 cú sell lớn về vùng 2x K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.