GAMOFX

chiến lược cho US30 12-13 tháng 9 2022

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
video này chia sẻ chiến lược bán với US30 , 2 kịch bản sell, mời các bạn cùng theo dõi, dự chiều và tối nay sẽ chạy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.