GAMOFX

us30 đánh xuống 4R

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
kịch bản us30 vẫn hoạt động sideway H4
hiện tại tôi lên plan giao dịch hướng xuống với điều kiện tín hiệu có fakey + breakout giảm ngắn hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.