dinhchien

US30 - Swingtrade theo Stochastic & Keltner channels 26/2/2021

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Keltner basis: 20 | trend identification: Keltner Upper/Lower 2 | entry: Stochastic breakout k cross d | Stoploss: 2, Profit: 2 | HH-LL: 100:5
Success result: all history FXCM broker in H1 timeframe.
Số lần thua liên tiếp: 6
Số lần thắng liên tiếp: 14
-----------
+ Tín hiệu tăng khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt lên 80.

+ Tín hiệu giảm khi giá đóng cửa vượt xuống đường Lower 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt xuống 20.

+ Vào lệnh khi chỉ số k điều chỉnh rồi cắt chỉ số d theo xu hướng.
- Buy: d > 70
- Sell: d < 17

*** Use the link below to obtain access to this indicator

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.