GAMOFX

ƯU ĐIỂM GIAO DỊCH NGẮN HẠN VỚI #US30

Giá lên
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
đây là video phân tích lệnh US30 sáng nay đồng thời chia sẻ thêm về sự khác nhau giữa giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.