AnthonyGua

[US30 Wall Street] Chỉ số chứng khoán Mỹ đảo chiều - BÁN MẠNH

Giá xuống
GLOBALPRIME:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
GLOBALPRIME:US30

Bán @ 31532.8
Dừng lỗ 32237.21
Chốt lời thả nổi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.