dinhchien

US30 - Theo trend theo chỉ báo Keltner & Stochastic indicator

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Rủi ro max: 2%.
Kéo stop loss theo khi đúng hướng.
-----
+ Tín hiệu tăng khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt lên 80.
-----
+ Tín hiệu giảm khi giá đóng cửa vượt xuống đường Lower 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt xuống 20.
-----
+ Vào lệnh khi chỉ số k điều chỉnh rồi cắt chỉ số d theo xu hướng.
- Buy: k & d > 79
- Sell: k & d < 17

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.