CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
khoảng thời gian cuối cùng còn vài ngày nữa trước khi đóng chốt nến tháng, hiện tại ngắn hạn us30 đã breaktrendline giảm, khuyến nghị vào lệnh sớm .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.