dinhchien

US30 - Chờ false break

dinhchien Premium Cập nhật   
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Daily = đã có điểm B đang hình thành C
H4 tín hiệu tăng còn mạnh
H1 chờ 1 cú chọt xuống mạnh
Bình luận:
Hủy hình khi có tín hiệu tăng từ H4, H1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.