CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
tín hiệu ngắn hạn xuất hiện theo mô hình tam giác tích lũy, tôi đợi break xuống và backtext tại B để vào lệnh cùng trend dài giảm trước đó

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.