dinhchien

US30 - Mục tiêu mới cho tin tốt từ Huawei

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Daily: có tín hiệu hiệu Divergence cực tốt cho canh sell.
- Tuy nhiên: H4, H1 đều có tín hiệu tăng mạnh.
- Chọn hướng tăng với rủi ro 1% tài khoản. Giao dịch loại 4.
- Luôn dừng lỗ.
- Key giao dịch: xác suất 50% cho dự đoán từ quá khứ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.