dinhchien

US30 - Kỳ vọng test lại đáy hôm nay

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Nhớ luôn stoploss do mình cũng đoán như bất kỳ ai.
Đã hủy lệnh