dinhchien

US30 - Kỳ vọng test lại đáy hôm nay

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Nhớ luôn stoploss do mình cũng đoán như bất kỳ ai.
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.