dinhchien

US30 - xuất hiện tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Nhìn bên trái đoán bên phải.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.