dinhchien

US30 - xuất hiện tín hiệu tăng khung H4

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Nhìn bên trái đoán bên phải.
- Chúc may mắn.