DreamTradeTV

US30 liệu có đi xuống trong tuần này

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Tuần này lựa chọ sell us30 có phải là lựa chọn hợp lý ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.