GAMOFX

US30 hình thành hỗ trợ trung hạn

GAMOFX Cập nhật   
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
kịch bản us30 hồi phục trở lại trong phạm vi trung hạn
Bình luận: hit TP +5 R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.