dinhchien

US30 - Đã có quy luật tăng

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- Vì đoán từ quá khứ nên xác suất chỉ 50%.
- Dừng lỗ nếu phá quy luật tăng hiện tại,
- Rủi ro: 1% tài khoản tổng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.