dinhchien

US30 - Giảm theo Vai Đầu Vai 28/4/2022

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
1. Khung Daily:
- Vai đầu vai với key level xu hướng tăng bị phá vỡ.
- Xác định key level cho xu hướng giảm:
- Tìm mục tiêu hợp lý từ sóng gần nhất: AB-CD
- Xác định mục tiêu cho kế hoạch 1: AB-CD
- Kế hoạch 2 đạt mục tiêu Vai đầu vai.
2. Khung 4 giờ: Tìm điểm vào hợp lý sao cho mức dừng lỗ thấp hơn chốt lời.
- Hình sóng gần nhất:
3. Kế hoạch 1 : Tỉ lệ risk/reward = 1/1.7
4. Kế hoạch 2 : risk/reward: 1/1.8.
* Nên áp dụng rủi ro = 1-2% cho mỗi kế hoạch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.