dinhchien

US30 - PP 3 màn hình, Price aciton & Elliot 27-8

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm nhưng chưa rõ ràng vậy chỉ áp dụng 0.5 - 1% rủi ro.
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá mau rồi giảm và phá vỡ key 4 giờ
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.