dinhchien

US30 - Kết hợp Keltner Channel và Stochastic 22/2/2021

Giá xuống
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Keltner basis: 20 | trend identification: Keltner Upper/Lower 2 | entry: Stochastic breakout k cross d | Stoploss: 2, Profit: 2 |
Success result: all history FXCM broker in H1 timeframe.
-----------
+ Tín hiệu tăng khi giá đóng cửa vượt lên đường Upper 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt lên 80.

+ Tín hiệu giảm khi giá đóng cửa vượt xuống đường Lower 2 kênh giá Keltner + chỉ số k chỉ báo Stochastic vượt xuống 20.

+ Vào lệnh khi chỉ số k điều chỉnh rồi cắt chỉ số d theo xu hướng.
- Buy: d > 70
- Sell: d < 17