GAMOFX

KỊCH BẢN CHO US30 TRONG TUẦN NÀY.

Giá xuống
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Hy vọng chiến lược này với tỷ lệ RR tối ưu, SL, EP, TP rõ ràng giúp quý NDT lãi lớn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.