CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
kịch bản lần này follow theo trend giảm kỳ vọng cuối tuần này chốt nến W, MN giảm mạnh, tp dài theo kênh giảm
tín hiệu ngắn hạn bao gồm fakey cản và breakout trendline

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.