CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
kháng cự 31123 là đỉnh của năm 2020
7 tháng đầu năm nay 2021 giá đã phá vỡ mốc đỉnh cũ trước đó và tăng nhưng liệu sẽ là break out tăng hay là đợt giảm mạnh khi đang có dấu hiệu tích lũy hẹp dần theo trendline bạn thấy
chiến lược khuyến nghị theo dõi khung thời gian bé xuất hiện để giao dịch theo 2 kịch bản dài hạn đã đưa lên .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.