dinhchien

US30 - Theo trend với Stochastic & Keltner channels 3/2/2021

Giá lên
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
Rủi ro tối đa: 2%.
Cắt lỗ theo xu hướng.
------
+ Xu hướng dài là khi giá đóng cửa và giao nhau với giá trị Keltner Upper 2 + k của chỉ báo Stochastic giao nhau 80.
------
+ Xu hướng Ngắn hạn là khi giá đóng và cắt ngang giá trị Keltner Dưới 2 + k của chỉ báo Stochastic cắt ngang 20.
------
+ Vào lệnh khi giá trị k (chỉ báo Stoch ) hiệu chỉnh và vượt qua giá trị d (chỉ báo Stoch )
- Mua: k & d> 79
- Bán: k & d <17

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.