ThePhi-FX

US30 - HEAD AND SHOULDER PATTERN

ThePhi-FX Cập nhật   
CURRENCYCOM:US30   Chỉ số Dow Jones Industrial Average
Nhận định Chỉ số Dow Jones US30:
1. Trend tăng;
2. Giá break qua vùng kháng cự quanh 35100, hình thành mô hình vai đầu vai ngược;
3. Setup vào lệnh: Pinbar insidebar combo.
Kỳ vọng giá tăng.
Good luck!
T.P.,
Bình luận:
Dow Jones (US30) forecast:
1. Uptrend;
2. Head and shoulder pattern have formed, US30 broke out from resistance around 35100;
3. Setup Price action: Pinbar Insidebar combo
Expect US30 to go up.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.