FAST-TRADING

US30 điều chỉnh ngắn hạn đến Zone 1

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu điều chỉnh về Zone 1, nhưng chú ý nếu đóng cửa dưới 34506 thì giảm tiếp.

Zone 1: 34711 - 34814
Zone 2: 34506 - 34590
Zone 3: 34274 - 34350

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.