FAST-TRADING

US30 điều chỉnh ngắn hạn đến Zone 1

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay đang có tín hiệu điều chỉnh về Zone 1, nhưng chú ý nếu đóng cửa dưới 34506 thì giảm tiếp.

Zone 1: 34711 - 34814
Zone 2: 34506 - 34590
Zone 3: 34274 - 34350
FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd