FAST-TRADING

US30 chờ cơ hội Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn duy trì trong xu hướng tăng, dự kiến giá sẽ điều chỉnh về Zone 3 và bật trở lại

Zone 1: 36043 - 36120
Zone 2: 35907 - 35964
Zone 3: 35723 - 35765
Zone 4: 35442 - 35544

FAST TRADING
Tham gia cộng đồng phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd