FAST-TRADING

US30 chờ cơ hội Buy tại Zone 3

Giá lên
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay vẫn duy trì trong xu hướng tăng, dự kiến giá sẽ điều chỉnh về Zone 3 và bật trở lại

Zone 1: 36043 - 36120
Zone 2: 35907 - 35964
Zone 3: 35723 - 35765
Zone 4: 35442 - 35544

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.