FAST-TRADING

US30 canh Sell tại Zone 2

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay sẽ canh Sell tại Zone 2. Chú ý nếu giá vượt Zone 2 thì sẽ hồi phục mạnh

Zone 1: 35439 - 35527
Zone 2: 35160 - 35276
Zone 3: 34929 - 35018
Zone 4: 34693 - 34757

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.