FAST-TRADING

US30 vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay tiếp tục canh Sell quanh Zone 2 hoặc chờ thủng Zone 3 và tiếp tục Sell

Zone 1: 35697 - 35764
Zone 2: 35440 - 35512
Zone 3: 35271 - 35331
Zone 4: 34929 - 35007
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.