giaodichsong

Update Plan US30

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
Tuần sau US 30 sẽ còn tiếp tục giảm . Tuy nhiên trong quá trình giảm sẽ xuất hiện sóng điều chỉnh .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.