FAST-TRADING

US30 có sự phân hoá xu hướng trong hôm nay

OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hôm nay chú ý sẽ có 2 xu hướng. Nếu giá vượt Zone 2 có thể canh Buy đến Zone 1, ngược lại sẽ tiếp tục giảm về Zone 4 nếu Zone 3 bị thủng.

Zone 1: 36441 - 36538
Zone 2: 36073 - 36215
Zone 3: 35695 - 35828
Zone 4: 35275 - 35450

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.