FAST-TRADING

US30 tiếp tục duy trì trong xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:US30USD   US Wall St 30
US30 hiện tại vẫn tiếp tục trong giai đoạn điều chỉnh, canh Sell tại Zone 2 và tiếp tụcsell đến Zone 4 nếu thủng Zone 3

Zone 1: 36160 - 36197
Zone 2: 36011 - 36049
Zone 3: 35913 - 35938
Zone 4: 35821 - 35845

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.